• Eenvoudig online reserveren
  • 7 dagen per week op afspraak geopend
  • Eigen programma samenstellen

Algemene Voorwaarden Noordkade Uitjes

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Noordkade Uitjes hanteert huisregels en spelregels. Deze zijn te vinden op deze website. Met het plaatsen van een reservering verklaart de bezoeker zich bekend en akkoord met de huis- en spelregels.

1.2 Noordkade Uitjes kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Deelnemers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Indien de bezoeker niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient deze Noordkade Uitjes hier schriftelijk van op de hoogte te brengen binnen tien werkdagen, gerekend vanaf de dag na wijziging van de algemene voorwaarden. De organisatie zal zich in dat geval inzetten om tot een passende oplossing te komen.

1.3 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan


Artikel 2 Toegang

2.1 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. Noordkade Uitjes behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.

2.2 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot een reservering wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Voor bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling of arrangementen kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Noordkade Uitjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte prijsinformatie.

2.3 Reserveren is alleen online mogelijk via www.noordkade-uitjes.nl. Mocht u hierover vragen hebben of heeft u hulp nodig, dan willen wij u graag helpen via: +31 413 - 78 22 50 of per e-mail: info@noordkade-uitjes.nl.

2.4 Na het maken van een reservering ontvangt u een bevestigingsmail. Hierin staan alle gegevens van uw reservering inclusief informatie over de locatie. Zoals onze gratis parkeerplaatsen. Let op, deze bevestigingsmail kan in uw spamfolder terecht komen. Heeft u geen bevestigingsmail ontvangen, dan is de reservering ook niet definitief. In dat geval willen wij u vragen telefonisch contact met ons op te nemen via +31 413 - 78 22 50.

Artikel 2a (Win)acties

1.0 Gewonnen bonnen zijn alleen te besteden voor eigen uitjes van Noordkade Uitjes, op de website aangegeven als 'Noordkade Uitjes activiteiten'. 
1.1 Deelname aan onze winacties is gratis.  Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan deze (win)actie.
1.2 Er zit geen minimumleeftijd aan onze winacties gebonden, tenzij expliciet vermeld.
1.3  De winnaar zal via Facebook/Instagram bekend gemaakt worden. 
1.4 De winnaar zal via het opgegeven e-mailadres een waardebon ontvangen.
1.5 De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen zullen conform het AVG vertrouwelijk bewaard worden. Noordkade Uitjes heeft het recht om deze gegevens mee te nemen in mailing zolang de gast zich niet uitschrijft.
1.6 Over de uitslag van de winactie en de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
1.7 Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Artikel 3 Annulering, verplaatsing of minder deelnemers

3.1 Kosteloos annuleren is alleen mogelijk tot 96 uur voor aanvang van uw reservering en tot 20 personen. Bij annulering binnen 96 uur voor aanvang zal er 100% in rekening worden gebracht. Annuleren is alleen mogelijk door te mailen naar info@noordkade-uitjes.nl. U ontvangt daarna altijd een annuleringsbevestiging.
Voor groepen vanaf 20 personen is kosteloos annuleren alleen mogelijk tot 30 dagen voor aanvang. Valt de annulering in een termijn binnen de 30 dagen dan zal 50% in rekening gebracht worden van de totale offerte of reservering. Annuleren binnen 96 uur voor aanvang zal er 100% in rekening worden gebracht. Annuleren is alleen mogelijk door te mailen naar info@noordkade-uitjes.nl. Alle gemaakte kosten bij derden zullen één op één worden doorgezet.
Tot 24 uur voor aanvang mogen het aantal deelnemers nog aangepast worden, dit tot maximaal 10% van de reservering. Binnen de 24 uur zullen de aantallen gefactureerd worden op basis van de gemaakte reservering. Dit geldt voor de horeca, externe partijen en voor Noordkade Uitjes.

3.1a Voor de activiteit Sim Racing Veghel worden 50% annuleringskosten in rekening gebracht zodra er minder gasten deelnemen aan de activiteit dan vooraf gereserveerd.

3.2 Indien er sprake is van overmacht kan Noordkade Uitjes de reservering annuleren of verplaatsen naar een andere datum. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer stakingen, brand en extreme weersomstandigheden (KNMI: code rood). Noordkade Uitjes heeft de mogelijkheid om tot 24 uur voor aanvang de reservering te annuleren of te wijzigen. In geval van een annulering van onze kant wordt het gehele bedrag binnen 10 werkdagen teruggeboekt.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. Noordkade Uitjes is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Noordkade Uitjes is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

4.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

4.3 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich voldoende heeft voorbereid op de missie. De activiteiten bij Noordkade Uitjes bieden een real life experience met een spannende ambiance en kunnen door sommige mensen als eng worden ervaren. Er zullen echter geen situaties ontstaan waarin u daadwerkelijk gevaar loopt.

4.4 De Bezoeker vrijwaart Noordkade Uitjes voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handeling of nalaten met betrekking tot het evenement.

4.5 De Bezoeker vrijwaart Noordkade Uitjes voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement.
 

Artikel 5 Kinderfeesten

5.1 Per activiteit hanteren wij verschillende minimumleeftijden of vereisten voor deelname. 
5.2 Bij het maken van een boeking onder de noemer 'kinderfeest' mag de groep enkel uit kinderen bestaan, wel te verstaan, allemaal een maximum leeftijd van 15 jaar oud. 
5.3 Aangepaste tarieven voor kinderfeesten zijn enkel en alleen geldig op doordeweekse dagen tot 17:00 uur. 
5.4 Kinderfeesten die plaatsvinden in de escaperoom worden altijd begeleid door een werknemer van Noordkade Uitjes. 
5.4.1. Wanneer een volwassene zelf als begeleiding aanwezig wilt zijn bij een van de activiteiten en daarmee dus actief deelneemt aan de activiteit, rekent Noordkade Uitjes voor deze begeleiding volledig volwassen tarief. 


Artikel 6 Huisregels

6.1 Deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens de missie, in ieder geval als de orde of veiligheid tijdens de missie in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot de missie te ontzeggen en uit Noordkade Uitjes te verwijderen.

6.2 Kinderen jonger dan 15 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van volwassenen.

6.3 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen deelnemers zich op verzoek te kunnen identificeren. Wanneer de deelnemer hier niet toe in staat is, kan deelname aan de missie worden ontzegd.

6.5 Digitale camera’s, (digitale) videocamera’s / camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan. Telefoons dienen opgeborgen te worden in de door organisatie aangewezen kluisjes in de ontvangstruimte.

6.6 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters dan wel andere drukwerken.

6.7 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan tijdens de activiteit: etenswaren, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbags, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

6.8 Roken is niet toegestaan. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

6.9 Tijdens het spel is het gebruik van alcohol en/of drugs verboden. Wanneer een medewerker van Noordkade Uitjes twijfelt aan de gesteldheid van de deelnemer, heeft de medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie.

6.9a Wanneer er tijdens het spel decoratie, spel elementen of andere eigendommen van Noordkade Uitjes vernield of vervuild worden zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

6.10 Het is niet toegestaan om tijdens de missie (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.

6.11 Het plezier van deze escape missie is o.a. het oplossen van de raadsels. Gun je vrienden ook dit plezier en vertel ze over je ervaring, maar verklap niet de geheimen. Beschouw jezelf tot geheimhouding verplicht.

6.12 Tegoedbonnen ook wel actiebonnen genoemd mogen geweigerd worden wanneer wij de echtheid in twijfel nemen. Tevens zijn de tegoedbonnen alleen geldig voor onze diensten; drank en hapjes zijn hier van uitgesloten.

6.13 Tegoedbonnen, vouchers of actiebonnen komen in diverse vormen en bedragen voor. Het is in geen enkel geval mogelijk om meerdere tegoedbonnen, vouchers of actiebonnen te combineren in één reservering. 
 

Artikel 7 Privacy en persoonsgegevens

7.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand.

7.1a De (persoons)gegevens kunnen gebruikt worden voor het versturen van acties, nieuwsbrieven of andere reclame vanuit Noordkade Uitjes middels mail, post of (whatsapp) berichten.

7.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.3 Door het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens.

7.4 De organisatie mag gebruik maken van de persoonsgegevens van de deelnemer om haar dienstverlening en marketing te optimaliseren voor het evenement en toekomstige evenementen.

7.5 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de deelnemers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

7.6 Tijdens de missie worden (beeld)opnamen gemaakt met beveiligingscamera’s, de organisatie kan deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 8 Facturatie

8.1 The Space B.V. brengt administratiekosten in rekening wanneer er vanuit de klant extra gegevens nodig zijn om een factuur te betalen, dit met een starttarief van €50,00 exlusief 21% BTW. Denk daarbij aan het indienen van facturen via een online software pakket waar een account aangemaakt moet worden, documenten geprint en ingevuld moeten worden of andere administratieve handelingen om de factuur te betalen.

8.2 Vult de klant deze gegevens zelf in dan komen de administratiekosten te vervallen.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op The Space B.V. en staat los van de algemene voorwaarden van partners - zoals restaurants en overige leisure - welke op of rondom de Noordkade plaatsvindt. The Space B.V. zullen eventuele geschillen tussen klant en partners rechtstreeks met elkaar in contact brengen. Gemaakte kosten bij derden kunnen niet verhaald worden op The Space B.V.

9.3 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden eerst aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch voorgelegd.

9.4 Datum: 07-08-2023